Slovo úvodem

Vážení členové Senior parlamentu,
milí přátelé,

po delší době bych Vás rád pozdravil a poděkoval Vám. Je Vás tu přes 200, pokořili jste hranici počtu poslanců v Poslanecké sněmovně. Vy všichni jste tu za sebe, diskutujete poctivě svým jménem, nikoli skryti za smyšlenou internetovou identitu. Vážím si Vašeho nadšení, Vašich názorů, které se nebojíte říct nahlas.

A zcela upřímně, cítím vůči Vám dluh. Vzhledem k Vaší aktivitě, kterou zde vyvíjíte, je potřeba, aby Vám Senior parlament nabídl víc. Aby byl aktuálnější, lépe s Vámi komunikoval, pravidelně nabízel nové podněty, informoval Vás o akcích ve Sněmovně - zkrátka aby tu nebyla nuda. Tým správců Senior parlamentu ale chystá postupně řadu dalších úprav, věřím, že budete mile překvapeni.

Těším se.

Radek Vondráček,
Předseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Anketa

Budete během letošního léta na dovolené/výletě

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Aktuality

Poděkování všem členům Senior parlamentu

10. 7. 2020

Vážení a milí členové Senior parlamentu,

dnešní jednací den byl posledním v tomto pololetí. Poslanci se sejdou na dalším řádném zasedání v září letošního roku. Při této příležitosti bychom rádi poděkovali vám všem, kteří jste se aktivně zapojili do debaty k tématům, které tým Senior parlamentu vybíral podle aktuálního dění v Parlamentu s přihlédnutím k tématům, která „pálí“ naše spoluobčany. Vaše aktivita v rámci jednotlivých diskusních sekcí nás velmi těší a jsme moc rádi, že jste si stránky zahrnuli do svých pravidelných návštěv.

Jako poděkování zasíláme malý dárek nejaktivnějšímu komentujícímu panu Františkovi Koplíkovi a nejaktivnějšímu hlasujícímu panu Lubomíru Sazečkovi.

Všechny vás co nejsrdečněji zdravíme a ještě jednou vám mnohokrát děkujeme!

Tým Senior parlamentu


Sněmovna schválila zvýšení schodku rozpočtu na 500 miliard korun

9. 7. 2020

Pro schválení vyššího schodku rozpočtu hlasovalo 104 poslanců. Doposud měl nejvyšší deficit rozpočet za rok 2009. Bylo to přes 192 miliard korun, a to kvůli dopadům tehdejší světové hospodářské krize.


Poslanci schválili kandidáty na státní vyznamenání

9. 7. 2020

Mezi kandidáty na nejvyšší státní vyznamenání, které dnes Sněmovna podpořila, jsou mimo jiné válečný hrdina genmjr. František Chábera, hrdina protinacistického odboje Václav Morávek či zpěvák lidových písní Jožka Černý. Válečného hrdinu plk. Josefa Koukala, kterému se dostala podpora Senior parlamentu a velká podpora předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, poslanci také schválili. Seznam kandidátů bude nyní zaslán prezidentovi České republiky Miloši Zemanovi.

plk. JOSEF KOUKAL, propůjčení Řádu bílého lva, in memoriam

Životní osud statečného, čestného a ryzího vlastence plk. Josefa Koukala, pilota 31. stíhací perutě a válečného hrdiny bitvy o Británii si zaslouží přirozený obdiv. Hrdina, který se během svého života společenského ocenění osobně nedočkal.

Pan Josef Koukal se narodil 6. května 1912 v Jenišovicích. Jako pilot a vlastenec se nehodlal smířit s nacistickou porobou země. Vrcholná doba jeho bojového nasazení byla v letecké bitvě o Británii v roce 1940. Jako voják československé jednotky v zahraničí, byl zařazen u 310. stíhací perutě RAF. Počínal si velmi aktivně a úspěšně jako stíhač až do 7. září 1940, kdy byl nad Anglií sestřelen v letadle Hurricane (omylem od vlastního protileteckého dělostřelectva), zázrakem se zachránil a byl vyléčen z velmi těžkého poranění způsobeného popáleninami na 72 % těla.

Po složitém a delším léčení, při kterém podstoupil 22 plastických operací, se dobrovolně s trvalým zdravotním poškozením vrátil k bojové činnosti. Byl instruktorem v létání a znovu se zúčastnil vzdušných bojů jako stíhač. Další havárii prožil v letadle Spitfire v roce 1944.

Za statečnost a odvahu dostal několik vysokých československých a spojeneckých vyznamenání a stal se důstojníkem. V oficiálním historickém hodnocení bitvy o Británii je uváděn mezi deseti nejúspěšnějšími československými stíhači, je také uveden na pomníku v Anglii mezi 88 československými piloty, proslavenými ve vrcholném období letecké bitvy o Británii.

Domů se vrátil v srpnu 1945 a byl povýšen do hodnosti majora. Rodiče a bratr Jan byli v době jeho pobytu v zahraničí od roku 1942 v koncentračním táboře ve Svatobořicích, manželka po výsleších gestapa onemocněla srdeční chorobou.

V 50. letech byl Josef Koukal jako major v záloze vystaven ponižujícímu postavení a prožíval obtížný život válečného invalidy s velmi nízkým důchodem. Až do konce života trpěl bolestmi zvláště pravého oka, kde měl ze zranění neodstranitelné střepiny. Byl také vystaven provokacím ze strany Státní bezpečnosti, která hledala důvod k jeho zatčení.

Pan Josef Koukal zemřel 23. února 1980. Po roce 1989 byl povýšen do hodnosti plukovníka in memoriam.


Poslanci schválili zrušení daně z nabytí nemovitosti

8. 7. 2020

Pro schválený zákon, kterým se ruší daň z nabytí nemovitosti, hlasovalo 187 poslanců ze 192 přítomných, proti nebyl nikdo z nich. Zákon ještě posoudí horní komora Parlamentu.


Seniorské desatero (nejen) pro časy koronaviru aneb Na všech životech záleží

8. 7. 2020

Dokument byl vypracován Pracovní skupinou Rady vlády ČR pro lidská práva zřízenou k řešení diskriminace na základě věku a ochrany práv starších osob dne 12. června 2020. Svým zaměřením a obsahem navazuje na Výzvu k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru, Stanovisko Alzheimer Europe k rozdělování omezených zdrojů pro intenzivní péči v průběhu pandemie COVID-19, výzvu Bez starých lidí není budoucnost a další podobné výzvy. Dokument vychází ze zhodnocení opatření, která byla ve vztahu k seniorům přijata během koronavirové krize. Formuluje deset obecných principů a doporučení, jež by měla určovat přístup ke starším lidem do budoucna, a to nejen v době krize, a sloužit jako východisko při přijímání konkrétních opatření.

 1. Senioři (starší lidé) netvoří homogenní skupinu osob. Mají různé názory, zájmy a potřeby. Všem seniorům, ať žijí aktivním životem, nebo jsou odkázáni na pomoc druhých, náleží v naší společnosti nezastupitelné místo.

 2. Pandemie koronaviru ani jiné podobné hrozby nedopadají pouze na seniory, ale na celou společnost. Zastavení pandemie proto není záležitostí či odpovědností určité kategorie osob. Je záležitostí a odpovědností nás všech.

 3. Protikrizová opatření namířená na podporu a ochranu seniorů musejí být přijímána a realizována za účasti a ve spolupráci všech složek společnosti. Důležitou úlohu zde hrají veřejná moc, soukromý sektor, nevládní organizace, aktivní dobrovolníci i mnozí další. Na rozhodování o podobě opatření se musejí v dostatečné míře podílet také sami senioři, kteří nesmějí být vnímáni a prezentováni jen jako pasivní příjemci pomoci druhých.

 4. V době krize je nutné pro starší lidi včas zajistit úplné a vzájemně si neodporující informace o povaze krize a charakteru přijímaných opatření. Stejně tak je třeba mít přesné a spolehlivé informace o tom, jak krize a protikrizová opatření na starší lidi dopadají. Veškerá sdělení musejí být formulována srozumitelně, věcně a bez vyvolávání zbytečné paniky. Klíčová role zde připadá televizi, rozhlasu, novinám a dalším médiím.

 5. Protikrizová opatření, ať jsou přijímaná na úrovni vlády, či kdekoli jinde (podniky, léčebny, domovy pro seniory apod.), by měla vycházet z předem vypracovaného krizového plánu členěného na jednotlivé etapy řízení. Součástí plánu musí být včasné zajištění dostatečného množství ochranných prostředků, jako např. zdravotních potřeb, roušek či respirátorů.

 6. Ani v době krize nelze starším lidem z důvodu jejich věku upřít přístup ke zdravotní péči a sociálním službám, nebo jim je poskytovat v menším rozsahu či kvalitě. Zdravotní péče i sociální služby jsou zde pro všechny. Všechny lidské životy mají hodnotu a je třeba za ně bojovat.

 7. Starší lidé se nesmějí ocitnout v dlouhodobé sociální izolaci, která by mohla ohrozit jejich fyzické či duševní zdraví. Přijímaná opatření na ně nesmějí mít nepřiměřené negativní dopady a nadměrně zasahovat do jejich životů.

 8. Je třeba zabránit tomu, aby se zařízení institucionální péče změnila v průběhu pandemie v past, odkud není úniku, či aby takto byla vnímána. Tato zařízení mají starším lidem život usnadňovat, ne jej ohrožovat.

 9. Je nutné zajistit, aby veškeré zdravotní výkony či sociální služby, které nemohly být starším lidem během krizového období poskytovány, byly k dispozici co nejdříve po jeho skončení. Současně je důležité, aby na seniory disproporčně nedopadly negativní důsledky krize, např. důsledky ekonomické.

 10. Všem těm, kteří se během krize podíleli na podpoře a pomoci starším lidem, včetně tisíců dobrovolníků, náleží ocenění a poděkování. Jsou důkazem toho, že mezigenerační solidarita, jež tvoří jeden ze základních pilířů každé civilizované společnosti, v České republice existuje a lze s ní počítat i v dobách krizí a ohrožení. Tuto solidaritu je třeba dále posilovat, protože je jednou z nejlepších záruk toho, že principy a doporučení formulovaná v tomto desateru nezůstanou jen na papíře, ale budou reálně ovlivňovat životy nás všech.

Veronika Bílková, v. r.

Helena Válková, v. r. předsedkyně pracovní skupiny zmocněnkyně vlády pro lidská práva


Nová sekce na stránkách Poslanecké sněmovny (www.psp.cz)

7. 7. 2020

Tato sekce má název „Kultura a umění“ a je určena hlavně pro veřejnost. Návštěvník stránek se dozví zajímavosti o historii a architektuře sněmovních budov. Budov, které prošly vývojem od divadla přes sídlo Zemského sněmu až po sídlo České národní rady a Poslanecké sněmovny. Odrážejí dějiny státního uspořádání českých zemí. Pomocí virtuální prohlídky si návštěvník může prohlédnout mnoho fotografií interiérových doplňků a výzdob a „projít se“ nejznámějšími místy budov. Umělecká výzdoba sněmovních jednacích sálů a dalších reprezentačních prostor odpovídá poslání a významu sídla Poslanecké sněmovny - reprezentace české státnosti.


Daňový balíček na rok 2021

7. 7. 2020

Poslanci podpořili k dalšímu sněmovnímu jednání vládní daňový balíček na rok 2021. Ten obsahuje mimo jiné tříleté zvyšování spotřební daně u cigaret, anebo zavedení tzv. stravenkového paušálu, který navrhuje ministerstvo financí jako alternativu ke stravenkám a podnikovému stravování. V rámci projednávání novely zákona v prvním čtení ministryně financí zdůraznila, že vláda stravenky neruší, záleží na zaměstnavateli k čemu se přikloní.


Od 1. července bez roušek

1. 7. 2020

ROUŠKY: Lidé v Česku mohou od 1. července odložit roušky také ve vnitřních prostorách nebo veřejné dopravě. Zakrývání nosu a úst kvůli koronaviru bude dál povinné jen v místech s vyšším výskytem nemoci. Zachování povinnosti by se za současné situace týkalo Prahy a Karvinska.

PRAHA A KARVINSKO: V regionech se zhoršenou epidemiologickou situací bude povinné zakrytí nosu a úst při jízdě v taxi, na vnitřních hromadných akcích a také na venkovních hromadných akcích při vzdálenosti do 1,5 metru od jiného člověka. Roušky se budou muset v místech se zvýšeným výskytem covidu-19 nosit také v kinech, divadlech a při jiných kulturních a sportovních akcích, ve zdravotních a sociálních zařízeních. Ochrana nosu a úst tam bude povinná pro kadeřníky a další zaměstnance péče o tělo a také pro pracovníky stravovacích služeb a jiných provozoven při kontaktu se zákazníky bližším než 1,5 metru, pokud je nebude oddělovat například bariéra z plexiskla na pultu.

ROZESTUPY: Od povinnosti se přechází k dobrovolnosti také ohledně rozestupů. U restaurací, obchodních center, není podmínka, že provozovatelé musí aktivně bránit tomu, aby se lidé sdružovali v odstupech dvou metrů. Nadále se ale vyžaduje, aby je doporučovali.

HROMADNÉ AKCE: Kapacita účastníků pro konání hromadných akcí se od pondělí 22. června navyšuje z 500 na 1000 lidí. Povoleny budou od pondělí veletrhy a další hromadné akce s maximální účastí do 5000 lidí ve stejný čas, rozděleni by měli být do 5 samostatných sektorů.

OTEVÍRACÍ DOBA: Od 1. července už můžou být restaurace a hospody v Česku otevřené i v čase od 23:00 do 6:00. Lidé také budou moci konzumovat občerstvení například v hledištích kin. Rozvolnění těchto opatření se ale ještě nebude týkat míst s vyšším výskytem onemocnění covid-19.

SPORT: Od pondělí 22. června bude moct na stadiony přijít až 5 tisíc lidí. Dosud je povolených maximálně 2 500 osob včetně aktérů zápasů. Kapacitu sektorů tak lze zatím naplnit maximálně z jedné čtvrtiny, od 1. září by to mohl být dvojnásobek, protože už má být možné sedět vedle sebe. To má platit také i pro hokejové arény.

Zdroj: www.idnes.cz


Poznávejme naše krásné Česko

30. 6. 2020

Tipy na výlet

PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA VE STRŽI - Letní sídlo slavného spisovatele, ve kterém pobýval v letech 1935-1938, se nachází v překrásné krajině rybníků a hlubokých lesů kolem Dobříše. Výstava ve vile je zaměřená na život s Olgou Scheinpflugovou a také na dílo Ferdinanda Peroutky. Velmi lákavá je také expozice dosud málo známých fotografií Josefa Sudka. Ten přijel na Strž v roce 1949 jako člen Společnosti bratří Čapků a pořídil zde jedinečné snímky Čapkova stolu ve spisovatelově pracovně. Sudek svým nenapodobitelným stylem zachytil klid zahrady kolem vily spisovatele a třeba i oblíbenou Čapkovu vyhlídku (zdroj capek-karel-pamatnik.cz).

KORUNNÍ PEVNŮSTKA - Korunní pevnůstku nechala vystavět Marie Terezie v letech 1745–1757 v Olomouci. Je to památkově chráněný areál s historickou expozicí, který přibližuje historii Olomouce jako pevnosti. Je jedním z mála dochovaných pevnostních objektů, který byl součástí původního opevnění města. Tvoří ji několik pevnostních objektů vybudovaných v průběhu 18. a 19. století (barokní prachárna, strážnice, velký a malý dělostřelecký sklad).

KOSTNICE – Unikátní stavba na hřbitově v Sedlci u Kutné Hory byla postavena na konci 14. století. Barokních úprav se jí dostalo významným architektem J. B. Santinim Aichlem na počátku 18. století. Je vyzdobena lidskými kostmi. Jsou to ostatky celkem 40 000 zemřelých, většinou obětí husitských válek a morových epidemií. Například lustr je složený ze všech velkých kostí lidského těla (zdroj wikipedie).

HOLAŠOVICE (památka UNESCO) – Selské baroko, fenomén, který nemá v Evropě obdoby. To je vesnička, která se nachází v jižních Čechách poblíž Českých Budějovic. Dovednost venkovských stavitelů je zřejmá v bohatě zdobených průčelích domů. Jsou vyzdobeny nápisy a motivy a ukazují nám profese majitelů statků. Nejstarší jsou dva špýchary z počátku 19. století. Snahou památkových institucí i místní samosprávy je zachování Holašovic jako normální živé vesnice s převahou trvale obydlených usedlostí. V červenci se zde konají tradiční Selské slavnosti (zdroj wikipedie).

JEŠTĚD - Na výlet na vrchol Ještědského hřbetu (1012 m), kde stojí slavný horský hotel s vysílačem, se dostanete kabinkovou lanovkou, která se nachází pod jeho vrcholem. Výlet stojí za to. Z vrcholu je nejen úchvatný pohled na Liberec a jeho okolí, ale návštěvníci se mohou kochat unikátní stavbou. Dílo bylo vytvořeno v letech 1966-1973 podle projektu architekta Karla Hubáčka. Ten za ni obdržel Perretovu cenu Mezinárodní unie architektů. Porota při svém rozhodnutí udělit cenu Karlu Hubáčkovi ocenila především pokrokové technické řešení stavby a, jak se uvádí ve zdůvodnění tohoto rozhodnutí, „harmonii, s níž se pojí s okolní krajinou, vytříbenost siluety a vynalézavé použití konstrukčních prostředků“. Architekt Hubáček je zatím jediný z českých architektů, který toto prestižní mezinárodní ocenění získal. Svým dílem se zařadil mezi nejvýznamnější české architekty poválečného období. Tvorba, ale i jeho osobnost (nadání, velká odvaha a skromnost) stále inspiruje (zdroj wikipedie).

NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS leží nedaleko Františkových Lázní. Jedná se o rozsáhlé rašeliniště a slatiniště. Vyvěrá zde velké množství minerálních pramenů. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu. SOOS bylo vyhlášené rezervací v roce 1964, má plochu 221 hektarů a žije zde celá řada chráněných živočichů. Mokřadní a slanomilné rostliny mají v rezervaci také dobré podmínky.

PANSKÁ SKÁLA - Tento útvar je známý z pohádky Pyšná princezna a nachází se mezi Kamenickým Šenovem a Práchní. V 18. století zde byl lom, ve kterém byla odhalena jedna z nejkrásnějších ukázek sloupcové odlučnosti čediče u nás. Pěti až šestiboké pravidelné čedičové sloupce jsou téměř svislé. Jsou až 15 m dlouhé a mají 20-40 cm v průměru. Celý útvar připomíná píšťaly varhan. Panská skála je národní přírodní památka.


Aktuální výstavy

30. 6. 2020

Sametová revoluce: říká se jí sametová -Výstava v Historické budově Národního muzea představuje události druhé poloviny 80. let minulého století, samotnou sametovou revoluci a období do voleb v červnu 1990. Vedle originálních sbírkových předmětů spojených se sametovou revolucí uvidí návštěvníci dalších zhruba 120 sbírkových předmětů. Například figurku Ropáka, model jaderné elektrárny Temelín, předměty z bytového divadla Vlasty Chramostové, řády Václava Havla (zdroj Národní muzeum), 18.11.2019 - 30.9.2020

Století trampingu, Národopisné muzeum Národního muzea, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, 29.6.2018 - 31.8.2020

Laboratoř ticha, Národní zemědělské muzeum, stálá výstava. Umožňuje návštěvníkům díky moderním technologiím nahlédnout do buněčné úrovně lesního biotopu. Audiovizuální instalace byla do Národního zemědělského muzea přemístěna z českého pavilonu Světové výstavy EXPO 2015. Představuje živý les vsazený do futuristické laboratoře. Kromě živých rostlin a futuristických květníků jsou součástí instalace také interaktivní kamery, projekční plochy, mikrofony, automatizované systémy na zavlažování a klimatizaci. Projekt přímo reaguje na lidskou potřebu přítomnosti v přírodě (zdroj Národní zemědělské muzeum).

Victor Vasarely, Chodovská tvrz, Ledvinova 9, Praha 4, 10.6.2020 - 26.7.2020

Dětské kresby z Terezína, stálá výstava, Pinkasova synagoga, Široká 3, Praha 1

Svatovítský poklad, stálá výstava, Pražský hrad, Praha 1

Langweilův model Prahy, stálá výstava, Hlavní budova Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8

Židovské tradice a zvyky II, stálá výstava, Obřadní síň, U Starého hřbitova 3a, Praha

Trabant muzeum, stálá výstava, Plzeňská 215 b, Praha 5

Bedřich Smetana, stálá výstava, Muzeum Bedřicha Smetany (1824–1884), Novotného lávka 1, Praha 1

Entropa (plastika), stálá výstava, dílo výtvarníka Davida Černého, symbol českého předsednictví Radě Evropy, Techmania Science Center, U Planetária 2969/1, Plzeň

Vesmír, stálá výstava, Techmania Science Center, U Planetária 2969/1, Plzeň

Brno na dvou kolech, stálá výstava, Technické muzeum, Purkyňova 105, Brno

Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce, Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, 18.12.2019 - 3.1.2021

Kouzlo sběratelství: unikáty ze soukromých sbírek (zbraně, zbroj a jiné skvosty), Historická budova Jihočeského muzea, Dukelská 1, České Budějovice, 12.5.2020 - 17.1.2021

Proměny dámské módy 1880-1910, Městské muzeum v Žebráku, Náměstí 89, Žebrák, 16.5.2020 - 1.11.2020


Schodek letošního státního rozpočtu prošel ve Sněmovně prvním čtením

24. 6. 2020

Rozpočtový výbor bude nyní projednávat novelu zákona o zvýšení schodku státního rozpočtu na 500 miliard korun. Poslanci ji včera na své mimořádné schůzi propustili k dalšímu sněmovnímu jednání. Druhé čtení zákona je stanovené na 30. června 2020 a závěrečné hlasování o výši deficitu by pak mělo proběhnout v červenci letošního roku.


Poznávejme naše krásné Česko

23. 6. 2020

Tipy na výlet

NÁRODNÍ MUZEUM - Jedna z nejvýznamnějších pražských budov byla prohlášená v roce 1962 za národní kulturní památku. Nejdůležitějšími prostorami v interiéru historické budovy Národního muzea jsou vstupní vestibul a na něj navazující monumentální dvorana hlavního schodiště, osvětlená proskleným stropem a především Panteon umístěný pod kopulí. Do Panteonu se vchází nejkrásnějšími dveřmi v celé budově, které jsou vyrobené podle návrhu Josefa Schulze. Nyní je možné navštívit nově zpřístupněnou kopuli, která skýtá nádherný pohled nejen na Václavské náměstí, ale také na celé panorama Prahy.

ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK KROMĚŘÍŽ (památka UNESCO) - V minulosti letní sídlo olomouckých arcibiskupů s obrazárnou a rozsáhlou knihovnou. Ve Sněmovním sále, který bývá označován za jeden z nejkrásnějších rokokových interiérů v České republice, se natáčel film Amadeus režiséra Miloše Formana. Zámecká obrazárna představuje, po Národní galerii v Praze, druhou nejvýznamnější a největší obrazovou sbírku středoevropské malby od počátku 15. do konce 18. století u nás. Nádherná zahrada u zámku, která byla založena po roce 1509, se mezi lety 1850-1855 rozrostla do rozlohy 64 hektarů. V zahradě najdete vzácné dřeviny.

ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ V TŘEBÍČI (památka UNESCO) - Je unikátním souborem 123 dochovaných domů. Mezi ně patří například 2 synagogy, židovské muzeum, budova židovské radnice, rabinátu, dále pak chudobinec, nemocnice a dvě školy. Židovská čtvrť je volně přístupná. Na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO je zapsán také židovský hřbitov v Třebíči.

CHRÁM SV. BARBORY (památka UNESCO) - Překrásné a unikátní architektonické dílo pozdní gotiky bylo založené roku 1388 jako hornický chrám a bylo zasvěceno patronce havířů sv. Barboře. Katedrála byla dokončena až na přelomu 19. a 20. stol. Na seznam světového kulturního dědictví UNESCO je zapsané také celé historické jádro Kutné Hory.

ZÁMEK LOUČEŇ - Romantický zámek Loučeň se nachází poblíž Mladé Boleslavi. Raritou tohoto krásného zámku je nejen rozlehlý park (23 ha), ale také 11 labyrintů a bludišť, která se na tomto prostoru nachází. Zámek je otevřen celoročně.

HOSPITAL KUKS - Hospital Kuks naleznete v malebném údolí Labe v obci Kuks poblíž města Jaroměř. Areál Kuksu prošel v minulých letech největší rekonstrukcí ve svých dějinách a v roce 2015 otevřel své brány v novém kabátě. Uprostřed nádherné krajiny, daleko od civilizace, najdete malý kus země, který kdysi hrabě Špork proměnil ve vyhlášené lázně.

ZÁMEK OHRADA - Na loveckém barokním zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou najdete Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, pobočku Národního zemědělského muzea. Muzeum na Ohradě patří mezi nejstarší v České republice. Zámek byl postaven v letech 1708-1713 a první lovecké muzeum zde vzniklo v roce 1842. V té době byly na Ohradě soustředěny rozsáhlé sbírky loveckých trofejí a vycpanin. Objekt zámku je obklopen nádherným parkem a v jeho blízkosti se nachází známý rybník Bezdrev.

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM (památka UNESCO) - Je jedním z nejstarších hřebčínů na světě. V roce 1579 jej císař Rudolf II. povýšil na císařský dvorní hřebčín a od té doby je domovem starokladrubských koní, unikátního českého plemene, vyšlechtěného speciálně pro ceremoniální účely panovnických dvorů. Od roku 2002 je hřebčín národní kulturní památkou, a to včetně kmenového stáda starokladrubských koní v bílé barvě.

ZOOPARK CHOMUTOV – Zoopark je největší zoo v České republice, alespoň co se týká jeho rozlohy, má neuvěřitelných 112 ha. Je otevřen denně po celý rok a nachází se v Chomutově v blízkosti Kamencového jezera. Najdete zde např. přírodní hnízdiště několika desítek druhů ptactva, výběhy sudokopytníků (zubr evropský, velbloud dvouhrbý, takin indický, kozorožec alpský aj.) a lichokopytníků (kůň Převalského), šelmy (rys ostrovid, medvěd hnědý, tuleň kuželozubý aj.) a domácí zvířectvo.

OBORA ŽLEBY - Obora je známá unikátním chovem bílých jelenů. Má rozlohu cca 121 ha a navazuje na park státního zámku Žleby, který se nachází poblíž Čáslavi. Součástí je tzv. ukázková obůrka s prezentací chovů bílých jelenů, expozicí dravců a sov. V současné době je v oboře kolem 90 ks bílé jelení zvěře. Z dalších druhů zvěře je možné spatřit divoká prasata, muflony, daňky, siky, zvěř srnčí a divoké krocany. Vodní ptáky zastupuje čáp bílý, volavka popelavá, kormorán velký, labuť velká nebo husy polní a velké.


Vládní novela o urychlení výstavby dopravní, vodní a další infrastruktury

19. 6. 2020

Sněmovna schválila výrazné zkrácení na přípravu staveb dopravní a další infrastruktury. Nyní trvá příprava velkých dopravních staveb až 13 let. Stát by měl také snáze a rychleji získávat pozemky pro dálnice a železnice.


Novela trestního zákoníku

19. 6. 2020

Poslanci schválili soudům možnost častěji ukládat peněžité tresty místo krátkodobých trestů vězení. Dále odhlasovali ustanovení, které má rozšířit možnosti dohody o vině a trestu (aby se mohla týkat i závažnějších trestných činů). Novelu ještě projedná Senát.


Bude lepší informovanost při přeměnách bank

17. 6. 2020

Klienti bank budou lépe informováni o přeměnách jejích bankovních ústavů. Například změní-li se banka na pobočku zahraniční banky. Poslanci dnes schválili zákon, který to umožňuje. Zákon dále řeší problémy, které jsou spojené s odnímáním bankovní licence, a snižuje administrativní zátěž firem na finančním trhu.


Aktuální výstavy

16. 6. 2020

World Press Photo a koronavirus: Život v nouzovém stavu, Staroměstská radnice, 8.6.-28.6.2020

Warhol/Warhola, stálá výstava, Central Gallery, Staroměstské náměstí 15, Praha 1

Salvador Dalí – Enigma, stálá výstava, Dalí Prague, Opletalova 1535/4, Praha 1 - Nové Město

Kurt Gebauer (současné umění), Veletržní palác - 1. patro, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 6.3.-10.1.2021

Skleník Fata Morgana, stálá výstava, Botanická zahrada, Praha Troja

Český kubismus, stálá výstava, Dům U Černé Matky Boží, Ovocný trh 19, Praha 1

Müllerova vila, komentované prohlídky, stálá výstava, Nad vodojemem 14/642, Praha 6- Střešovice

Werichova vila, Kampa, Praha, Otevřeno denně 10:00-18:00 hodin

Výstava kaktusů, Zámek Libochovice, Nám. 5. května 1, 13.6.-21.6.2020

Černí baroni na Zelené hoře, Nepomuk, 13.6.-31.8.2020

Soutěžní rozárium v Hradci Králové, Rozárium - Pardubická, Hradec Králové, 13.6.-28.6.2020

Evropan Adolf Loos - výstava na Špilberku, Špilberk 210/1, 662 24 Brno, 11.6.-31.12.2020

Kouzlo hraček, Muzeum Kroměřížska, Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž, 11.6.-18.10.2020

Výstava léčivých rostlin, Centrum léčivých rostlin LF, Údolní 74, Brno, 11.6.-28.6.2020

Prodejní výstava fuchsií Mělník, Zahradnictví Petro Mělník, Na Staré cestě 3741, Mělník, 9.6.-31.8.2020

Prohlídky bunkru MO S-5 Na trati v Bohumíně, Pěchotní srub MO S-5 Na trati Čs. Armády, Bohumín, 6.6.-28.9.2020

Výstava fuchsií na zámku v Buchlovicích 2.6.-30.9.2020

S tradicí do budoucnosti - expozice v Muzeu Škoda, tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav, 27.5.-10.1.2021

Fenomén Favorit - výstava v Centru stavitelského dědictví v Plasích, Pivovarská 5, Plasy, 26.5.-1.11.2020

Výstava kostýmů z filmu Marie Terezie II, Státní zámek Valtice, Zámek 1, Valtice, 25.5.-6.12.2020

Výstava "Fenomén Igráček", Šluknovský zámek, Zámecká 642, Šluknov, 25.5.-31.8.2020

Jan Saudek, Galerie U Radnice, Martínka Hůsky 54, Tábor, 25.5.-24.7.2020

Lovecké tesáky z opočenských depozitářů, Zámek Opočno, Trčkovo náměstí 1, Opočno, 25.5.-31.10.2020

Dana Medřická, Kulturní centrum Bílina, Mírové náměstí 21/16, Bílina, 14.5.-28.6.2020


Sněmovna zřídila Stálou komisi pro hybridní hrozby

16. 6. 2020

Poslanci většinově zřídili Stálou komisi pro hybridní hrozby. Současná mocenská mezinárodní politika využívá k dosažení svých cílů řady otevřených i skrytých aktivit celého spektra nástrojů a operací, které jsou známy pod pojmem hybridní hrozby. Bezpečnostní systém České republiky tyto hrozby reflektuje. Stálá komise pro hybridní hrozby bude politickou parlamentní podporou, která v případě potřeby dokáže okamžitě přijímat a iniciovat legislativní rozhodnutí.


Zajímavá historická výročí - červen

9. 6. 2020

Česko

863 – Věrozvěstové Cyril (Konstantin) a Metoděj přišli do říše Velkomoravské na žádost knížete Rostislava u císaře Michala III.

1348 – Základní kámen hradu Karlštejnu položen. Mohutná tvrz, kterou nechal Karel IV. vybudovat na skále nad řekou Berounkou, měla být schránkou korunovačních klenotů.

1781 – Byl položen základní kámen Stavovského divadla v Praze. Otevřeno bylo 21. března 1783 jako Hraběcí Nosticovo divadlo.

1869 – Novým majitelem Waldsteinských závodů v Plzni, založených v r. 1850, se stal Emil Škoda. V nadcházejících letech se mu podařilo strojírnu přeměnit v jeden z nejvýznamnějších závodů v celé monarchii.

1881 – Bylo poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou Smetanovy Libuše.

1882 – V Praze se konal I. všesokolský slet.

1896 – Tomáš G. Masaryk je po 14 letech jmenován řádným profesorem pražské Univerzity.

1925 – Firma Laurin & Klement se stala součástí koncernu Škoda.

1928 - Alfons Mucha dokončil v Praze Slovanskou epopej.

1934 – Československá republika uznala de iure Sovětský svaz.

1942 – Němečtí nacisté vyhladili vesnici Lidice u Kladna a Ležáky.

1942 – V nemocnici na Bulovce zemřel na následky atentátu z 27. května téhož roku zastupující říšský protektor v Čechách a na Moravě Reinhard Heydrich. 7. června v Praze se koná první pohřeb zavražděného Heydricha. Pohřby proběhly dva. První z nich se uskutečnil na Pražském hradě, druhý potom 9. června v budově nového říšského kancléřství v Berlíně.

1945 – Vznikla Státní bezpečnost.

1946 – Edvard Beneš byl jednomyslně zvolen prezidentem ČSR.

1948 – Prezident Edvard Beneš podepsal dopis čs. vládě, v němž oznámil svou abdikaci. Pochopil, že po únorovém převratu může pouze přihlížet komunistické diktatuře, bez možnosti ovlivňovat vývoj v zemi. 7. června abdikoval na úřad prezidenta, jeho nástupcem se pak stal Klement Gottwald.

1948 - Prezident Klement Gottwald podepisuje novou ústavu legalizující komunistický parlament, vstupující v platnost následující den. Klement Gottwald se stal prezidentem Československé republiky.

1949 – Generál Heliodor Píka byl oběšen v plzeňské věznici Bory (první justiční vražda v totalitním Československu).

1950 – Proběhla poprava čtyř odsouzených z vykonstruovaného politického procesu se skupinou Milady Horákové – popravena byla Milada Horáková, Záviš Kalandra, Jan Buchal a Oldřich Pecl.

1954 – Čech Emil Zátopek jako první atlet historie zaběhl v Bruselu 10 kilometrů pod 29 minut.

1991 – Formální rozpad Slušovického JZD, které se rozdrobilo na 101 akciových společností, do nichž přecházela majetková podstata bývalého družstva. Předsedou družstva byl od roku 1963 František Čuba.

1991 – Československé území opustil poslední transport se sovětskými vojáky a technikou.

2004 – Město Litovel bylo poničeno tornádem (stupeň F3).

2007 – Do Prahy přijel na svou druhou návštěvu americký prezident George W. Bush.

2009 – V Česku začaly povodně, které si vyžádaly 13 obětí.

Svět

1070 – V jeskyni nedaleko francouzského města Roquefort vyrobili první plesnivý sýr, který nazvali Roquefort.

1550 – Byly založeny Helsinky ve Finsku.

1883 – První pravidelně naplánovaný Orient Express odjel z Paříže.

1884 – V Berlíně byl položen základní kámen budovy Říšského sněmu.

1896 – Henry Ford dokončil Ford Quadricycle, svůj první benzinový automobil, a provedl úspěšný test.

1898 – Hong Kong byl přepsán do britského vlastnictví na 99 let počínaje 1. červencem 1898 a konče 30. červnem 1997.

1905 – Albert Einstein představil v článku „On the Electrodynamics of Moving Bodies“ teorii relativity.

1940 – Charles de Gaulle pronesl svůj slavný projev k Francii.

1944 – Začalo vylodění v Normandii. Den D, začíná Operace Overlord.

1945 – Rusové nacházejí tělo v berlínském podzemním bunkru, o kterém se věří, že je to Adolf Hitler.

1949 – Vyšel román George Orwella - 1984.

1953 – Ve Velké Británii byla korunována královnou Alžběta II.

1967 – První bankomat byl uveden do provozu.

1980 – Začala vysílat televizní stanice CNN.

1985 – Podepsána Schengenská smlouva.

1991 – Byla rozpuštěna Varšavská smlouva.

1998 – Byla založena Evropská centrální banka.

2016 – Ve Švýcarsku byl otevřen 57 km dlouhý Gotthardský úpatní tunel, nejdelší železniční tunel na světě.

2016 – Obyvatelé Spojeného království v referendu rozhodli o vystoupení Spojeného království z Evropské unie v poměru 52 % ku 48 %.


Sčítání obyvatel proběhne v příštím roce

5. 6. 2020

Poslanecká sněmovna schválila pravidla pro Sčítání lidu, domů a bytů. Sčítání proběhne v příštím roce a koná se jednou za deset let. Český statistický úřad bude zjišťovat jména a příjmení lidí, druh a číslo dokladu jejich totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu, národnost, mateřský jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí, povolání nebo dojíždění do zaměstnání, způsob bydlení, velikost bytu, připojení na plyn a vodovod, způsob vytápění. Formuláře bude možné vyplnit také elektronicky. V papírové formě se doručí pouze lidem, kteří informace elektronicky neodešlou. Za nevyplnění formuláře nebo jeho záměrně chybné vyplnění bude hrozit pokuta 10.000 korun, za zneužití údajů ze sčítání až půlmilionová sankce. Zákon ještě projedná horní komora Parlamentu. Poprvé bylo sčítání lidu na českém území v roce 1869.


Uctění památky československých legionářů

5. 6. 2020

Velkou většinou dnes Poslanecká sněmovna vyjádřila úctu československým legionářům, jejich hrdinství a odhodlání na všech frontách 1. světové války. Zásadním způsobem se zasloužili o vznik samostatného, svobodného a demokratického Československa.


Sněmovna jednala o podílu českých potravin na trhu

3. 6. 2020

Sněmovna dnes, tj. 3. června 2020, vrátila k opětovnému projednání do výborů novelu zákona o potravinách. Ve třetím čtení vyvolal vášnivou debatu poslanců především pozměňovací návrh o povinném podílu českých potravin na trhu.


Valdštejnská zahrada je opět otevřená

2. 6. 2020

Valdštejnská zahrada je návštěvníkům přístupná od 1. června do konce října letošního roku denně od 7:30 do 17:30 hodin. Vstup je zdarma.


Změny v jednacím řádu Poslanecké sněmovny

1. 6. 2020

Od 1. července 2020 nabývá účinnosti novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny, kterou zpracovala a navrhla skupina poslanců v čele s Radkem Vondráčkem.

V novele se nově upravují tyto záležitosti.

• Výslovně se upravuje právo poslanců obracet se na orgány územní samosprávy a požadovat od nich informace a vysvětlení.

• Umožňuje se, aby byla pokuta uložená v disciplinárním řízení sražena poslanci z platu.

• Umožňuje se Kanceláři Sněmovny prodávat upomínkové a propagační předměty.

• Podrobně se upravuje svolávání a řízení schůze sněmovních komisí.

• Umožňuje se možnost paritního ustavení sněmovní komise.

• Umožňuje se zrychlené projednávání mezinárodní smlouvy.

• Umožňuje se navrhnout změnu účinnosti návrhu zákona ve třetím čtení.

• S účinností od začátku příštího volebního období se stanoví nová úprava projednávání zpráv.

• Dále se v novele vypouštějí některé dílčí otázky, vypouštějí se také zastaralé a nepoužívané výrazy.


Zajímavá historická výročí - květen

28. 5. 2020

Česko

1881 – Premiéra Smetanovy opery Libuše v Pražském Národním divadle

1889 – Klub českých turistů vytvořil první českou značenou turistickou cestu.

1925 – Osvobozené divadlo zahájilo činnost.

1945 – Prezident republiky Dr. Edvard Beneš se z londýnského exilu vrátil do Prahy.

1946 – Byla otevřena Zoologická zahrada Dvůr Králové ve Dvoře Králové nad Labem.

1946 – Festival Pražské jaro založen.

1951 – V Praze u Apolináře byla otevřena první protialkoholní záchytná stanice v ČSR a zároveň na světě, kterou založil MUDr.Jaroslav Skála

1953 – Ke svátku 1. května zahájila vysílání Československá televize – z budovy Měšťanské besedy.

1955 – V Praze byl na Letné odhalen pomník sovětského diktátora J. V. Stalina. Pomník byl odstřelen v roce 1962.

1959 – V Praze zahájila činnost Laterna magika převzatým představením Expo 58.

1968 – Zahájen 1. veletrh spotřebního zboží v Brně, který trval do 15. května.

1974 – Pražské metro zahajuje provoz na trase C.

1996 – Proběhla premiéra českého oskarového filmu Kolja režiséra Jana Svěráka

2013 – V Čechách začaly povodně, které si vyžádaly 15 obětí.

2016 – První transplantaci dělohy v České republice provedli lékaři z IKEM a Fakultní nemocnice v Motole v Praze.

Svět

1682 – Francouzský královský dvůr Ludvíka XIV. se stěhuje z Louvru do Versailles.

1707 – Aktem o unii došlo ke vzniku Království Velké Británie.

1786 – Ve Vídni proběhla světová premiéra Mozartovy opery Figarova svatba.

1873 – Levi Strauss získal patent na jeansy.

1889 – V Paříži byla během Světové výstavy otevřena Eiffelova věž

1904 – V hotelu Modland v Manchesteru uzavřeli obchodní partnerství motoristický nadšenec Charles Rolls a talentovaný konstruktér Henry Royce. Vznikla firma Rolls-Royce

1931 – Byl otevřen mrakodrap Empire State Building v New Yorku.

1951 - v bavorském Mnichově zahájilo vysílání rádio Svobodná Evropa.

1953 – Ernest Hemingway získal Pulitzerovu cenu za novelu Stařec a moře.

1974 – vynález Rubikovy kostky

1978 – Prvního sólového dobytí severního pólu dosáhl se psím spřežením Japonec Naomi Uemura.

1979 – Margaret Thatcherová se stala první ženou ve funkci předsedy vlády Spojeného království.

1997 – Britští labouristé Tohyho Blaira po 18 letech vyhráli volby.

1997 - Prezident George W. Bush v projevu nazvaném „Mise splněna“ řekl, že hlavní boje v Iráku skončily.

2000 – Počet obyvatel Indie dosáhl jedné miliardy.

2004 - Evropská unie se rozšířila o Česko, Estonsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko, Slovinsko

2008 – Čína otevřela most přes zátoku Chang-čou, nejdelší most vedoucí přes moře.

2011 – Ve Vatikánu byl blahořečen bývalý papež Jan Pavel II.

2011 – v pákistánském Abbottábádu byl zabit Usáma bin Ládin.


Uvolňování od 25. května 2020

25. 5. 2020

 1. Roušky

Lidé už nebudou muset nosit roušky venku, pokud splní podmínku aspoň dvoumetrového odstupu od dalších osob, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti. Povinnost nosit roušku nově zůstává pouze v uzavřených prostorech a veřejné dopravě. Zaměstnanci v holičstvích, kadeřnictvích nebo kosmetických salonech budou muset při výkonu práce i nadále používat zdvojenou ochranu dýchacích cest.

 1. Návštěvy v nemocnicích

Při dodržení veškerých preventivních opatření budou umožněny návštěvy v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních. Návštěvy se musí omezit na maximálně dva lidi. Návštěvníkům zařízení musí také měřit teplotu a vyptat se na výskyt příznaků koronaviru. Doporučené je setkávání venku, pokud je to možné. Na vícelůžkových pokojích musí být pacient a jeho návštěva od ostatních pacientů odděleni přepážkou nebo zástěnou. I po 25. květnu bude platit zvýšená ochrana obyvatel domovů pro seniory a podobných zařízení. Všichni noví klienti budou muset předtím, než se ubytují, podstoupit vyšetření na přítomnost nového koronaviru s negativním výsledkem. Lázně musí zajistit, aby lidé v jídelnách dodržovali dvoumetrové rozestupy. Léčebných procedur se pak najednou může zúčastnit maximálně deset lidí.

 1. Restaurace, bary, hotely

Při respektování zvýšených hygienických opatření se otevřou vnitřní prostory restaurací, hospod, bufetů, kaváren, vinoték a pivoték. Otevřeno ale budou moci mít jen od šesté ráno do jedenácté večer (s výjimkou jídelen pro zaměstnance nebo výdejových okének). Nadále také platí, že provozovatelé v restauracích či obchodech musí mezi zákazníky zajistit dvoumetrové rozestupy, poskytnout jim dezinfekci na ruce a pravidelně po nich dezinfikovat kliky, stoly a další místa, kterých se dotýkají. Konec omezení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad pět tisíc metrů čtverečních. Otevřít budou moci také hotely, kempy a další ubytovací zařízení, a to včetně jejich restaurací a kaváren.

 1. Školy

Omezeno zatím zůstává fungování základních a středních škol, kam se po žácích posledních ročníků nyní od 25. května vracejí jen žáci prvního stupně, ovšem jen ve skupinách po nejvýše 15 dětech. Znovu se mohou konat zotavovací a podobné akce určené pro děti do 15 let věku. Pro žáky šestých až osmých tříd ZŠ a prvních až třetích ročníků středních škol počítá vládní plán s realizací konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách. Ovšem pouze ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin.

 1. Cestování

Nadále platí omezení pro cestování, až do 13. června má platit ochrana vnitřních hranic s Německem a Rakouskem, hranice lze překračovat jen na vybraných přechodech. Nadále platí povinnost předložit při vstupu do země negativní test na nemoc covid-19, případně lidé musejí do karantény. O změně režimu s okolními zeměmi se přitom intenzivně jedná, v současné době se počítá s otevřením hranic se sousedními zeměmi s výjimkou Polska od 15. června. Od úterý 26. května, se pak podle rozhodnutí vlády z 18. května uvolní režim na hranicích. Bude je možné překročit na více přechodech a kontroly budou jen namátkové.

 1. Hromadné akce a sportoviště

Na hromadné akce, do kin, divadel či dalších kulturních institucí může dorazit nejvýše 300 lidí, musejí přitom dodržovat dvoumetrové rozestupy i další hygienická opatření. Od 8. června by se v případě příznivé epidemiologické situace mohl počet zvednout na 500. Povolen je organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 300 osob s možností využití zázemí. Mohou se konat hromadné sportovní akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 300 osob. V provozu jsou znovu také koupaliště, sauny a wellness centra.

 1. Obchody a vyhrazená doba pro seniory

V platnosti zůstává také vyhrazená doba pro nákupy osob starších 65 let (nebo držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let) ve větších prodejnách potravin nebo drogerie. Na venkovních trzích je zakázáno prodávat potraviny určené k bezprostřední konzumaci, v samoobsluhách s potravinami musejí být k dispozici jednorázové rukavice (nebo podobná ochrana).

Zdroj: www.idnes.cz


Nouzový stav - Vratislav Kozák

21. 5. 2020

Dobrý den,

jako člen Senior parlamentu píšu, jak jsem vnímal nouzový stav:

Zaměstnavatel mi umožnil home office a stejně tak i manželce. Protože vlastníme rodinný dům se zahradou, tak to nebyla taková nuda, jak být zavřeni v paneláku. Mohu konstatovat, že pokud funguje zásobování potravinami, vodou a energiemi, tak situace se dá zvládnout. Nedovedu si představit, co by se stalo, kdyby došlo k jejich delšímu výpadku. Byly problémy s rouškami, které si musel opatřit každý sám. Zde platilo vojenské heslo – „voják se stará, voják má“.

Nevím, zda bylo správné vyčlenit dvě hodiny ráno pouze pro seniory nad 65 let. Senioři chodili nakupovat nejen v tyto dvě hodiny, ale v početném množství po celý den, a to dokonce ve frekventovaných hodinách po skončení ranní směny. V Německu a Rakousku opozice zakopala válečnou sekeru a nechala vládu řídit stát. U nás opoziční všeználci neustále vše kritizovali a zhoršovali atmosféru ve společnosti. Národ se přesto semkl a choval se ukázněně.

Oceňuji vládu, že rychle nastartovala ochranná opatření a počet nakažených byl podstatně nižší než ve státech, kde zareagovali pozdě, případně epidemii ponechali volný průběh.

S pozdravem

Vratislav Kozák


Nouzový stav - Václav Odradovec

20. 5. 2020

Je mi 83 let, bydlím v v západočeském městečku přímo u lesa. Ano, byl to náhlý zásah do rytmu života. A co teprve pro vládu!

Naštěstí mé aktivity a záliby lze přirovnat k systému "práce z domova", takže

 • žádná nuda, žádné obavy, žádné havarijní vykolejení.

Na mém poměrně pravidelném protažení a provětrání na trase 3 km jsem doplnil jen roušku, byť

to zprvu byl jen jakýsi lehký šál.

Negativa: Omezení kontaktu s přáteli, omezení více či méně nutných nákupů a možností využít služby a servisy. I nějaký výlet by se hodil. Pokud mám zmínit pozitiva - musíme dodat, že vynucená - reakce a opatření vlády a pracovních týmů a to i v rámci Evropy, v bezprecedentní situaci považuji za operativní, promyšlená, adekvátní. Vyslovuji pochvalné slovo. (Na reakce těch, kteří se k opatřením vlády staví povinně kriticky: Psi štěkají, když nenesou odpovědnost a karavana jde dál.)

 • Pochvalu zaslouží ČT za nastartování programu ČT 3. Mnoho pamětníků si jej užívá více než já.

Poznatky:

 • Domnívám se, že celosvětově jde o "užitečnou" lekci pro lidstvo. Snad si mnozí lépe srovnají svůj žebříček hodnot.

 • Schvaluji stanovisko "řídit stát jako firmu"; snad pro přesnost mělo znít - "řídit stát jako Baťa svou firmu". Kdo se této metodice posmívá, sám se přiznává jak zištně by si počínal, kdyby...

 • Nákupní doba pro seniory od 8 do 10 hodin = parkoviště u supermarketu plné aut, plné nákupní košíky. Jen se mi nelíbí, když se s nákupními vozíky téměř v ležatém předklonu šourají mladí dědečkové. Kam se poděli Tyršovi Sokolové? Zřejmě to přímo souvisí - ve zdravém těle zdravý duch nebo v nezdravém těle farmaceutický průmysl. Rozhodně nebalím všechny seniory do jednoho zavazadla, jen mířím na to co převládá.

Závěr: Člověk si zvykne i na šibenici ale já se náramně těším až nouzový stav skončí!


Nouzový stav - Josef Vybíhal

20. 5. 2020

Vážení. Otázka zněla ,,jak senioři vnímají tuto koronavirovou životní etapu." Musím se přiznat,že mám z toho všeho takový nepříjemný pocit. Chtěl bych nejprve poděkovat všem co do té Itálie museli jet a neřešili to! Díky nim se halda lidí zbytečně nakazila a teď to řešíme všichni. Stát to stojí a bude stát velké peníze. Chtěl bych poděkovat vládě za tu roušku do poštovní schránky,která nikdy nedorazila. Chtěl bych poděkovat za tu drahotu ,která s tím vším souvisí. Chtěl bych poděkovat za ten chaos ,který v tomto státě vládne,kdy levá neví co dělá pravá.Ministr zdravotnictví ,kdyby neměl toho Primulu, tak to tady vypadá jak v Itálii a půlka nás tady pochcípala. Ale,abych jen nekritizoval a nesklouzl do laciné demagogie, ala Fiala a spol. Chtěl bych poděkovat všem složkám záchranného systému,činili se nádherně. Chci poděkovat ministru vnitra a jeho týmu ,který s obrovským nasazením to tady všechno kočíroval a částečně nahradil neschopnost ministerstva zdravotnictví. Závěrem bych chtěl dodat: Nikdy bych ani nepomyslel ,že něco takového ještě zažiji. Svět je totálně...a žádná Švédka to tady nezachrání.Lituji ty mladý ,spíše ty malý,nebo ty co se teprve narodí a budou mít to štěstí a dožijí se konce století. Ti budou žít v úplně jiné Evropě,v Evropě zmítanou změnou klimatu,migrací a epidemiemi. Neznám je a ani znát nebudu a přesto je mi jich líto. A k té,, slavné" Číně,ze které vyšli všechny ty Sársi, Mérsi a K-19. Na jedné straně špičkové technologie,které se prodávají po celém světě, na druhé pojídají hady ,opice,prostě vše co se hýbe. Mají zvyky jak nějací lidojedi od Zambezi. Pokud tento stát bude dál v budoucnu významně promlouvat do dění na této planetě ,tak pánbůh nás všechny opatruj. Omlouvám se za přílišnou upřimnost. Světu mír , K-19 smrt.

senior Vybíhal Josef


Nouzový stav - Miroslava Kapalová

19. 5. 2020

1) V první fázi jsem souhlasně kvitovala a obdivovala jednání p. Babiše a p. Vojtěcha, bylo na nich vidět více než 100% nasazení, ale později i únava. 2) S hrůzou jsem pozorovala v jaké devastaci je celý systém, kterému jsme kdysi říkali Civilní obrana, jak se kapitalistický názor na svět a opírání jen a jen o zisk, podepsalo na nefunkčnosti tohoto důležitého záchranného útvaru pro občany této republiky. 3) Šokovalo mne tvrzení, že ani zdravotničtí pracovníci neumí řádně zacházet s OOP, ani s desinfekcí ani s rouškami! 4) Vyhlášená opatření jsem tak zhruba první tři týdny chápala a vnímala jako potřebná, ale s prodlužování stavu restrikcí, a jak jsem sháněla i jiné informace než nám předhazovala veřejná média jsem těmto opatřením přestávala věřit. 5) Úlohu oficiálních veřejných médií považují za skandální, vyvolávající v lidech paniku, hysterii, strach, nenávist a agresi. Pod jejich vlivem docházelo k dehonestaci, urážkám a vyhrožování na soc. sítích později by snad došlo snad i k veřejnému lynčování lidí, kteří zrovna nehltali mainstream a neklepali se doma zahaleni rouškami a plexisklem. 6) Nabádání k ochraně seniorů a zdravotně postižených apod. byl zase jen jeden velký cirkus. Tři měsíce jsem se nedostala k potřebné službě -pedikura… (mám syndrom diabetické nohy) ani k jiným rehabilitačním službám (masáže). S délkou karantény a se zdůrazňováním ochrany těch nejzranitelnějších jsem nabývala dojmu, že nás chtějí separovat v nějakých sběrných táborech na samotkách, když někteří veřejní činitelé prohlašovali, že co se uvolní pro normální populaci nebude platit pro nás, do doby než se najde vakcína. NESOUHLASÍM S PLOŠNOU VAKCINACÍ!!! Před lety jsem si po očkování proti chřipce musela volat záchranku. 7) Některé chování lidí bylo tak strašné, že jsem měla pocit že se mnou jednají jako bych byla prašivá, zpočátku to byla i dcera s rodinou, nevešli dovnitř do domku, byly ode mne 5 metrů i v rouškách… přijeli jen 3x za tři měsíce, naštěstí při poslední návštěvě už trochu dostali rozum. Ale chování pracovníků Teska, kteří mi doručují potraviny způsobem, je je pokládají na zem k vrátkům a já si pro ně mohu jít až odjedou. Na druhou stranu starosta, když mi vozil léky tak mi je přes plot podával do ruky. 8) Žiji sama v malé vesničce bez jakékoli občanské vybavenosti, velice málo a špatně chodím, mám invalidní průkaz ….. možná proto jsem vše těžce prožívala a měla z toho depresi, Takže stále hororové zprávy o mrtvých a nakažených v celém světě, žádná pomoc od tzv. neziskovek, které se budou chvástat jak pomáhali. Pro mne ta samota a separace byla ještě delší, protože jsem byla v lednu 2x hospitalizovaná, pak menší operace a když už jsem mohla v březnu normálně žít, tak přišel ten blázinec s Koronavirem. 9) Závěr: NEVĚŘÍM TOMU CO SE NÁM PŘEDKLÁDÁ, JSEM PROTI PLOŠNÉMU OČKOVÁNÍ I PROTI OMEZOVÁNÍ OSOBNÍCH SVOBOD, TAK JAK TO BYLO A JE POUŽÍVÁNO. Nesouhlasím se šmírování lidí přes platební karty a mobilní telefony. Navrhuji: Obnovit síť Civilní obrany, zajistit pro všechny občany OOP i pro jiné způsoby války, provádět pravidelná školení a seznamování s různými druhy ohrožení…...předešlo by se tím hysterii a panice, kterou média mohou vyvolávat jen v lidech, neznalých a děsících se všeho, co jim podstrčí. 10) Děsím se ekonomických dopadů a obávám se, že to zase odneseme my, ti nejohroženější.

Miroslava Kapalová


Nouzový stav - Miroslav Pospíšil

18. 5. 2020

Dobrý večer vážení přátelé.

Jakožto člen seniorského parlamentu České republiky reaguji na váš níže uvedený dopis a posílám odpověď s mým vyjádřením.

Nemusím se ani dlouze rozepisovat.

Moje sdělení už za mě vypracovali jiní občané. Můj názor je velice podobný tomu názoru, který prezentuje pan Robert Šlachta.

Rozhovor na XTV mezi Janou Bobošíkovou a Robertem Šlachtou.

(https://www.televizeseznam.cz/video/jb-talk/agent-s-ricinem-neuveritelny-pribeh-zatah-na-vlade-nebyl-jen-o-kabelkach-rika-robert-slachta-64060601)

Od minuty 9.30. - do minuty 18.00 jsou zde odpovědi na shrnutí o nouzovém stavu.

Proti vyhlášení nouzového stavu v březnu t.r. nic nenamítám. Vláda odvedla dobrý kus práce.

Avšak činnost vlády během nouzového stavu očerňují některé skutečnosti, které se staly, a obávám se že se stávat budou podle přísloví, že " Příležitost dělá zloděje ."

Miroslav Pospíšil

důchodce

Loštice.

Ještě jsem si vzpomněl na jeden zajímavý okamžik z rozhovoru pana Šlachty k nouzovému stavu.

I když opakuji, že naše vláda a zejména pan premiér udělali velký kus práce během nouzového stavu, tak mě zaujala ta pasáž, ne příliš lichotivá pro naši vládu, a sice , že naše státní orgány mají velký počet úředníků. Já bych klidně doplnil, že nadmíru vysoký a zbytečně vysoký počet úředníků. Domnívám se, že těch úředníků už je tolik, že ministři a jejich náměstkové už nemají ani dost dobře přehled o tom, kdo z těch úředníků má co dělat, kdo to dělá, jak to dělá a kdo nedělá.

Úředníci začínají být u nás v ČR společenskou vrstvou, které se lidově říká " stát ve státě ." Působí to všechno na mě dojmem ( kéž bych se mýlil ), že úředníci si dělají co chtějí a nějaký ministr jim může být ukradený.

Tento stav se táhne od r. 1990 a započal privatizací státního majetku. Kdo a jak v tom hodlá udělat pořádek ?

Soukromá firma, jestli chtěla přežít a dokonce prosperovat, tak si také musela udělat pořádek v počtu svých zaměstnanců a ve struktuře svých zaměstnanců.

Jeden malý příklad za všechny. Nastoupil jsem do zaměstnání v r. 1996 v jedné strojírenské firmě na tady na Hané jako zahraničně obchodní prodejce. Firma měla 600 zaměstnanců a roční obrat 350 mil. Kč. Majitel firmy přišel během 20 let s celou řadou opatření, která nebyla pro zaměstnance příjemná. Když jsem odcházel do důchodu v r. 2017, tak věřte, nevěřte, firma měla 270 zaměstnanců a roční obrat cca 1 mld. Kč. A pak, že to nejde. Ono to jde, ale to se musí chtít !

Tady je velice důležitý a závažný námět pro vládu a pro náš parlament, jehož seniorskou částí jsem já členem.


Nouzový stav - Jana Fraitová

18. 5. 2020

Doba koronavirová.

Můj život je a byl samozřejmě zcela jiný než bez ohrožení koronavirem. Postupně jsem celodenně začala více prožívat společnou domácnost s tříletým vnukem, snachou na částečném Home Office a synem s nepravidelnou pracovní dobou. Denní režim se nám všem úplně změnil. Arga jsem v parku ráno či v pozdním odpoledni venčila i s vnukem (místo, abych ho chodila vyzvedávat jen do MŠ) – díky tomu se, ale naučil pořádně jezdit na velké, nové koloběžce, doplněné dvěma světly a zvonkem (prý jako častěji viděná policie nebo sanitka) a řádit na větším kole. Jednou dokonce, aby nevjel do kaluže, zabrzdil jednomu pánovi mezi nohama – ale to nevadí, zkušenostmi se přece učíme. Během týdne ve dnech volna, jsme v různém obsazení vychutnávali plnými doušky výlety (kola, koloběžky, on-line brusle, auto) do liduprázdné přírody. Později i s vítaným občerstvením z oken restaurací, které jsme konzumovali na nějakém místě v trávě s krásným výhledem do okolí. Mé obohacení kulturním životem probíhalo jinak než dosud a to virtuálně, např. autorské čtení premiérových textů Milana Kundery on-line z Vinohradského divadla, on-line „Koncerty z obýváku“ houslisty Pavla Šporcla, některými filmy, zprostředkovanými televizí, apod. A co se týká nošení roušky? Díky jí jsem se vrátila do doby mých mladších let, jelikož jsem několikrát slyšela třeba na dětském hřišti “ musíš se zeptat maminky?“ od služby v obchodňáku „ale tato doba je vyhrazena lidem jen nad 65 let!“ a venku se za mnou kupodivu otáčeli muži ve středním i mladším věku. Objednané návštěvy u lékaře, masérky, kadeřnice jsem si přesunula na jindy. Stejně tak setkání v kavárničkách si později opětovně domluvím – na jednu odsunutou oslavu svátku s kamarádkou Marcelou se moc těším – prožila si dříve dny plné úzkosti, ale syn se už z napadení koronavirem úspěšně vyléčil. Nyní netrpělivě očekávám další záležitosti – zda a kdy se uskuteční osobní předání Ceny města 2019 mému manželovi in memoriam a zda bude CK realizovat můj částečně zaplacený zájezd do Izraele. Každopádně život v pandemii mě obohatil i v tom, že díky této výjimečné době se naše rodinné vazby i v širší rodině zpevnily a příjde-li druhá vlna, máme již jakýsi základ pro zvládnutí života v tomto ohrožení. A rouška ? – po zkušenostech, ji nebudu mít jen kvůli zdravotní hygieně, ale i z důvodu hygieny duševní – díky pane profesore Prymulo!

Jana Fraitová


Nouzový stav - Dagmar Poláková

18. 5. 2020

Dobrý den,

píšu vám na podnět Senior parlamentu, jak jsem vnímala nouzový stav. Asi vás zklamu, ale můj e-mail nebude plný nářku a stížností.

Myslím si, že dva měsíce není zas tak dlouho, aby lidé nevydrželi dodržovat určitá opatření a respektovat zákazy. Jediné, co bylo trochu nepříjemné, bylo nošení roušek. Ale když jsem si uvědomila, že mnozí zdravotníci je musí nosit celý život, vzala jsem si jí s pokorou. Jestli byla užitečná, nebo ne, nechci řešit. Když by už neměla jiný význam, tak pro mnohé to byla psychická podpora.

Na nákupy mi první dva týdny chodili synové a pak už jsem šla i já. Jinak jsem si víc četla, využila omezení pohybu k většímu úklidu domácnosti, sklepa a pod.

Navíc bylo jaro, tak jsem, jako mnozí jiní, trávila čas na zahrádce. Také jsem celou dobu chodila i na procházky do lesa, nebo někam mimo město.

Jediné, co jsem nemohla, tak zajít s přáteli na kafe, ale řešili jsme to telefony a o to víc se těšíme, až se sejdeme.

Prostě, kdo chtěl, tak si program udělal a nemusel se doma nudit a stěžovat si na ,,ponorku".

A poslední věta - chtěla bych poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že naše republika tuto nelehkou situaci zvládla tak dobře. Všichni děkují zdravotníkům, hasičům, prodavačkám, ... , což je v pořádku. Ale myslím si, že poděkování patří i Vládě ČR a krizovému štábu nejen v Praze, ale i v krajích a okresech.

S pozdravem Poláková Dagmar


Nouzový stav - MgA. Magdalena Bílková Tůmová

18. 5. 2020

Jsem na plný pedagogický úvazek pracující seniorka 70+, přišla jsem o dva životní partnery, před dvěma roky mi zabil nezodpovědný řidič dceru (38 let), která mi zanechala 3letou a 9letou vnučku. Duše i tělo dostaly hrozný bolestivý zásah, ze kterého se již do smrti úplně nevzpamatuji. Díky té mrňavé potvoře jsem se musela naučit učit distančně (učím 50 let), což obnáší denní práce s PC, které upřímně nenávidím a ono mne také, protože mi vyvádí neustále nějaké "špumprnákle" :-). Masáž médií je tak úděsná, že už sleduji pouze přírodní dokumentární filmy a pohádky pro děti. A jsem u toho, co mne trápí. Že zástupci našeho státu útočí na lidský strach a obavy, místo aby lidem, ti zodpovědní za vedení státu, dodávali optimismus, naději, pozitivní zprávy a posilovali naší vůli vše překonávat a ne všechny strašit s něčím, s čím si sami neví rady. Stačí sledovat jen ty zmatené příkazy z dílny Ministerstva školství. Když pominu tu myšlenku, že je za tím vším zmatkem jiný záměr, divím se upřímně, že souběžně s tím nám nejsou předkládány statistiky o tom, kolik lidí zahynulo na obvyklou chřipku. Je divné, že v mém okolí není nikdo nakažen, zemřel jen jediný můj známý, kdy však si myslím, že to nebyla corona, ale celoživotním kouřením již dlouho těžce nemocné zadehtované plíce. Kde se vzala ta potvůrka v Evropě, kde nás od mateřské školky učí, abychom si neustále myli ruce a udržovali čistotu všude, kde se pohybujeme. Asi je to tím, že čistota je kolem nás, ale ne v našich duších. Možná. Závěrem chci tedy říci, že horší než válka (nemoc, totalita a další ďábelské atributy) je STRACH z války atd. Budeme-li se bát, jsme již z půlky poraženi. Jen odvaha odzbrojí každého nepřítele. Musíme dbát na to, co "nepřítel" dělá, rozhodně ne na to, co říká. Tedy sledovat činy nepřítele, tam je pravda :-). Dlouhá léta učím děti, aby za přítele považovali toho, kdo mu pomůže v jeho nesnázích, ne toho, kdo jen mluví o tom, že mu pomůže. V neštěstí, v problémech poznají přítele, což je pak to nejcennější, co mají. Vám a všem, kdo budou číst tyto řádky přeji, aby se budoucí čas naplnil klidem, pohodou, štěstím z toho, co každý z nás vlastní. Hledání pohody je možné začít hluboko v srdci každého z nás. S úctou MgA. Magdalena Bílková Tůmová.


Nouzový stav - Milan Svozil

18. 5. 2020

S manželkou jsme již senioři +70, dodržovali jsme dle mého názoru všechna nařízení, či pokyny dle TV. Jen mě opět překvapilo, že si zase politikové, hlavně v našem olomouckém kraji před kamerami skoro každodenně přihřívali polívčičku a předháněli se tím, kdo co zařídil, sehnal, udělal, atd., ale pro koho?? To vše zařídila vláda, ne oni. Dokonce bylo řečeno, že se budou doručovat nákupy, roušky že nám budou doručovány do schránek apod., ale do dnešního dne nemáme nic. Roušky jsou údajně na radnici, ale jak je doručit, když je nám neustále zdůrazňováno NEVYCHÁZET. Není přece problém na matrice zjistit tyto věkové kategorie a pomocí úředníků, kteří neměli úřední dny je doručit. Nakonec jsem si je pro nás oba musel sehnat sám, a bez kamer.

Zdraví

Svozil Milan


Nouzový stav - Marcela a Pavel Exnerovi

18. 5. 2020

Naše dva měsíce

Žijeme a bydlíme v Praze. Hned 12. března jsme odjeli na chalupu na Broumovsko. Tady jsme strávili skoro jeden měsíc klidu a pohody. Čas jsme trávili prací kolem zahrádky a chalupy. Normálně je tu klid, a v době nouzového stavu tu byl ještě větší . Na Velikonoce jsme se vrátili na týden do Prahy. A pak zase zpátky. Nákupy byli bez problémů , 5x jsme nakoupili vždy v Broumově. Všeho bylo dost, dokonce i droždí. S vnoučaty ( 2 kluci a 2 holky )a dětmi jsme byli v kontaktu přes skype. V měsíci dubnu jsme slavili přes internet narozeniny syna, dvou vnoučátek, manžela a můj svátek. Byly to jiné oslavy, ale byly fajn. Nejvíc jsme si užili narozeniny mého muže a můj svátek, protože jsme byli spolu ( už jsme spolu 46 let a s tříletou známosti, takže vlastně 49 let ). Vůbec se nenudíme. Je pořád co dělat. Brzy jsme přišli na to, že je dobré sledovat jen tiskové konference vlády a nic jiného. Tolik negace, neprav a dezinformací ze strany médií a televizí, by v této době vydržel jen málo kdo, snad jen opozice a jejich příznivci. A pořád to pokračuje. Je v tom celý svět a není to jen u nás. Nic nikomu neuteče a jeden rok může vše počkat, myslím hlavně cestování, které je podle nás nejrizikovější. My jsme již , mimo války , zažili hodně, nahoru, dolu, a zase znovu. Samozřejmě nejhorší je zásah do ekonomického života . Vláda okamžitě zareagovala a myslím, že až dostatečně. teď je to na našich mladých , aby znovu začali a my jim s tím pomůžeme i když jen z důchodu. Nebudeme pro ně šetřit, budeme víc utrácet. Je jasné, že musí všichni přehodnotit priority. Vidím to tak, že míň zábavy a víc práce. Alespoň na čas. Musíme věřit, že se s toho dostaneme a hlavně všichni zdraví. Nebude to jednoduché, ale určitě to dáme. Držme si palce. Marcela a Pavel Exnerovi


Nouzový stav - Jaroslav Frank

18. 5. 2020

Hodnotit jej můžem, ale považovat za ukončený je myslím si předčasné. Pominuli dosud známá vyjádření, jak vlády, tak oponentů k uvedenému problému, musím se přiklonit ke všem rozhodnutím vlády, která se bez jakýchkoliv znalostí uvedeného problému dokázala scházet a řešit věci ze dne na den.


Vaše příspěvky k nouzovému stavu

15. 5. 2020

Milí členové Senior parlamentu,

zde bychom rádi s vaším laskavým svolením publikovali vaše texty, ve kterých byste se s námi podělili o vaše zážitky či pocity z nelehkého období, kterým si občané České republiky letos v jarních měsících prošli. Rádi bychom tak seznámili návštěvníky těchto webových stránek s tím, jak byla tato životní etapa seniory vnímaná.

Na příspěvky se moc těšíme a děkujeme za ně!

Váš tým Senior parlamentu


Omezení volného pohybu platné od 11.5.2020

13. 5. 2020

Omezení volného pohybu platné od 11. května

• Všem osobám se s účinností ode dne 12. května 2020 od 0:00 hod. do dne 25. května 2020 do 0:00 hod. zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

o dětí do dvou let věku,

o dětí v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogických pracovníků v mateřské škole,

o dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání, účastníků přijímacího řízení, členů zkušebních komisí a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,

o studentů, účastníků přijímacího řízení, akademických pracovníků, členů zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,

o osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

o osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti,

o osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů,

o řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného pro přepravu osob,

o osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny podmínky podle bodu 2,

o moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových, televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny podmínky podle bodu 2,

o pacientů a zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotní péče.

• organizátorům provádění autorského díla, tvůrcům a výrobcům audiovizuálních děl nebo pořadů, pokud vyžadují po osobě uvedené v bodu 1 písm. i) nebo j) (dále jen „umělec“), aby vystupovala při provádění autorského díla nebo při výrobě pořadu bez ochranných prostředků dýchacích cest, se s účinností ode dne 12. května 2020 nařizuje zajistit splnění následujících podmínek:

o v případě osob uvedených v bodu písm. i) byl umělci proveden test RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny před zahájením provádění díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu, a následně vždy alespoň jednou za 14 dnů, pokud provádění díla trvá,

o mezi účinkujícími umělci a dalšími osobami konajícími v místě provádění autorského díla činnosti související s prováděním autorského díla nebo tvorbou audiovizuálního díla nebo pořadu (dále jen „spolupracovník“), umělci a diváky apod. je při provádění autorského díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo pořadu dodržen odstup alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci,

o místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány,

o je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,

o v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

• Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje:

o pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,

o konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;

• Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;

• Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:

o společně sportuje nejvýše sto osob,

o nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;

• Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:

o je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,

o je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

• Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována následující pravidla:

o na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,

o vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,

o sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

o na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

o nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,

o po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;

• Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:

o účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než sto osob,

o snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,

o účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob,

o po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek,

o tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství;

• Vláda s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. nařizuje pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:

o bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,

o v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

o účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,

o účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,

o v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,

o duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,

o délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

o bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

o je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor,

o stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Zdroj: www.vlada.cz


Mimořádné opatření - vyčlenění prodejní doby pro seniory

23. 3. 2020

 1. Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,s prodejní plochou více než 500 m², v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou

- osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, - osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, - zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a - majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

 1. Všem podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin, hygienického zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 500 m², se nařizuje, aby při prodeji v této prodejně upřednostili osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let.
Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2020. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..