Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

plenární schůze pokračovala ve dnech 15. a 16. dubna. Ve čtvrtek jsme navázali na přerušenou rozpravu k Národnímu plánu obnovy České republiky. Ministr průmyslu nám k tomu řekl:

„Nyní jsme ve 4. fázi průběhu příprav (březen-srpen 2021). V pátek 9. dubna byl materiál předložen do mezirezortního připomínkového řízení, které bude trvat do 23. dubna 2021. Po vypořádání všech připomínek bude Národní plán obnovy předložen k projednání vládě a následně Evropské komisi a Radě Evropské unie. Evropská komise a Rada Evropské unie mají dohromady tři měsíce od předložení, aby posoudily plány České republiky.

Aby mohla Česká republika čerpat prostředky, musí Národní plán obnovy reflektovat specifická doporučení Rady Evropské unie. To znamená přispívat k digitální (alespoň 20 % z celkové alokace) i zelené transformaci (alespoň 37 % celkové alokace).

Dále dodržet princip „významně neškodit“ životnímu prostředí a také reflektovat šest evropských politických priorit (zelená a digitální transformace, konkurenceschopnost a růst, sociální a územní soudržnost, zdravotnictví, odolnost politiky pro příští generaci)."

V pátek 16. dubna jsme se věnovali vládním změnám v exekucích. Schválili jsme, že bezvýsledné exekuce se budou pravděpodobně zastavovat. Také zabavování movitých věci se částečně omezí.

Během rozpravy k tomuto návrhu několikrát zaznělo, že dluhy se mají platit. Je ale zodpovědné hledat vyvážené řešení, abychom pomohli těm, kteří svůj dluh skutečně chtějí řešit a možná se do něj dostali svojí naivitou, hloupostí, nezodpovědností. Těm, kteří mají zájem se neocitnout v dluhové spirále, která je dostane nadosmrti do problému, který nikdy sami nevyřeší. Předlohu nyní čeká další kolo v horní komoře našeho Parlamentu.

Oba jednací dny jsme jednali v omezeném polovičním formátu a vždy před začátkem jednacích dnů proběhlo samotestování poslanců.

Radek Vondráček

Anketa

Využijete online sčítání lidu?

  • ANO 23 hlasů
  • NE 2 hlasy

Archiv anket

Vyhledat diskuzi

Vydání ústavního zákona o ochraně vody.

90 %

Znění návrhu

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona


90 %

Váš názor nás zajímá

Bude posílena ochrana vody prostřednictvím nového návrhu ústavního zákona o ochraně vody?

Návrh ústavního zákona si klade za cíl posílení ochrany vody jako základní podmínky života. Vychází přitom ze zkušenosti několika posledních let provázených nedostatkem vodních zdrojů v některých regionech a dílčích povodích České republiky. Nešetrnými změnami v krajině, při nichž byly odstraněny důležité krajinné prvky, napřímeny vodní toky a pozemky sceleny do rozsáhlých půdních bloků, se narušil přirozený vodní režim krajiny. Podle dosavadních dostupných projekcí klimatických modelů lze navíc do budoucna s velkou pravděpodobností očekávat další růst teplot a zhoršování dostupnosti vodních zdrojů jak pro národní hospodářství, tak pro zajištění pitné vody pro obyvatelstvo. Během vyhodnocení období sucha z roku 2015 se podle předkladatelů ukázalo, že vážným nedostatkem je chybějící ucelená legislativa řešící problematiku sucha a nedostatku vody v zákoně o vodách. Předkladatelé se tyto právní nedostatky snaží vyřešit ústavním zákonem, který, kromě jiného, stanoví ochranu vod jako prioritní veřejný zájem.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (35) Hlasuji pro NE (4) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Ne, nevěřím, že současná legislativa nestačí. Jde zase o to čertovo kopyto byrokracie. Budeme na to vůbec mít? Kolik to všechno bude stát? Kolik nových úřadů a jejich osazenstva... jsem staromódní, já vím...

Na vodní zdroje se musí hledět jako na strategickou surovinu!

Mluvit o "komunistickém znárodnění " je s odpuštěním blábol, který by neměl mít zde místo. Naopak vodní zdroje v rukou státu musí být součastí bezpečnostní politiky našeho státu .

Veškeré zdroje včetně vody by měly být v majetku státu a ten by měl rozhodovat o tom jak se s nimi bude hospodařit.

NE nechci další KOMUNISTICKÉ znárodnění v režii státu.

Jaký pak návrh nového ústavního zákona o ochraně vody. Voda by se měla v prvé řadě vrátit do českých rukou a ne jí platit francouzům a starat se o vše ostatní. Kdo tento problém bude řešit ???

Souhlasím s příspěvkem pana Procházky.

souhlasím s názory, že je to deklaratorní, ale i tak dobře

Nač nový zákon, máme jich o vodě dost. Co je to za ******, my budeme chránit vodu, a Francouzi budou brát zisky, kde to žijeme ??? Který ***** vůbec do****l prodat vodu do zahraničí, a nám nechat potrubí. To je nobelovu cenu, ale v opačném případě. I takové jsme měli politiky.

Zákon sám je dostatečně propracovaný, ale dle mého názoru silně pokulhává realizace většiny opatření v praxi. Stále si neuvědomujeme (na všech stupních řízení, ale i my občané), že voda už dávno měla být chráněna jako "strategicky" významná surovina. Ochrana vodních zdrojů je často laxní...

Přátelé, neblázněte ještě s ústavním zákonem o vodě. Naše stávající zákony o životním prostředí jsou dostatečné. Problém je stále, jak už to tak bývá v té naší maličké ČR s vymáháním práva a udělováním trestů. Tady ať ukáží naše soudy, co umí.

Je to deklaratorní akt. Tímto zákonem nic neukládáme. Zákon nemá žádná vymáhací pravidla a sankce (za co také by byly?). Ve světě jsem se setkal s jednoduchým řešení. Každý podnik, firma, společnost, která bere vodu z veřejného řečiště musí vodu odebírat cca 150 m po výpustí své čističky.

Na výstupu z každého podniku, firmy či živnosti by měla být povinně osazena kontrolní šachta pro kontrolu / monitorování vypouštěné odpadní vody bez ohledu zda voda jde do krajiny nebo na ČOV..

Voda je důležitá pro život a její ochrana zrovna tak, ale v parlamentu leží mnoho jiných potřebnějších změn, které by bylo třeba vytáhnout na světlo a vyřešit

Voda je a bude strategická surovina. Všechny náklady na (smysluplná) opatření, která ji umožní uchovat v krajině, se všem vyplatí.

Souhlasím se všemi předchozími příspěvky.

Jen poznámka, že sám zákon nic neřeší!

Jde o formální deklaraci. Ale i to je dobře.

Jsem pro, ale zároveň na rozpacích. Pokud bude sucho, tak žádná Ústava stejně nepomůže. Jako alibismus ale skvělé.

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..