Slovo úvodem

Vážení a milí přátelé,

během plenární schůze ve dnech 16. až 18. června jsme projednali rovněž tyto zákony, ve zkratce vám je přiblížím.

V rámci ústavní novely jsme schválili, že ministři by mohli do budoucna dobrovolně, po dobu působení ve vládním kabinetu, předat poslanecký mandát náhradníkům (zavedení takzvaného klouzavého mandátu).

Tuto ústavní změnu jsme schválili 120 hlasy ze 157 přítomných poslanců, jeden poslanec byl proti. Pro informaci: ke schválení byla potřeba ústavní většina nejméně 120 hlasů.

Zároveň jsme přijali dva zákony, které se zavedením klouzavého mandátu úzce souvisí. O jednacím řádu Poslanecké sněmovny a novelu volebního zákona. Normy nyní posoudí Senát.

Senát připravil doplnění Listiny základních práv a svobod o „právo bránit sebe i jiné se zbraní“. Návrh prošel třetím čtením beze změn. Z přihlášených 159 poslanců hlasovalo pro ústavní změnu 141, proti byli 3 poslanci. K předloze se musí kladně vyjádřit ještě Senát.

Vládní novela o veřejném zdravotním pojištění, kterou jsme v pátek 18. června přijali, rozšiřuje hrazení některých dobrovolných očkování ze zdravotního pojištění. Mění také například úhrady moderních léků s cílem jejich lepší dostupnosti. Předloha řeší mimo jiné i dohodovací řízení nebo práci revizních lékařů zdravotních pojišťoven. Také tento zákon budou projednávat senátoři.

Projednávání vládní předlohy o myslivosti jsme přerušili ve třetím čtení.

Nyní ke druhým čtením.

Ukončili jsme druhá čtení těchto vládních novel: o užívání státních symbolů, o elektronizaci zdravotnictví a k tomu souvisejících zákonů, o pozemních komunikacích, o drahách, o Policii a Celní správě České republiky, o odpovědnosti za přestupky a o sociálně-právní ochraně dětí.

Rozhodli jsme, že vládní návrh o dětských skupinách bude opětovně projednán ve druhém čtení.

Ve stavu legislativní nouze, tedy ve zkráceném jednání, jsme ukončili druhé čtení vládní předlohy o volbách do Poslanecké sněmovny.

K vládním změnám zákona o lobbování se ještě vrátíme, neboť projednávání jsme ve druhém čtení přerušili.

Radek Vondráček

Vyhledat diskuzi

Novela zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

90 %

Znění návrhu

Vláda předložila sněmovně návrh zákona


90 %

Váš názor nás zajímá

Mělo by být, v případě přestupku poslance na půdě Parlamentu, nově vedeno disciplinární řízení před mandátovým a imunitním výborem Parlamentu vč. uložení pokut?

Návrh upravuje nové disciplinární řízení před mandátovým a imunitním výborem, které bude zahájeno v případě, že poslanec svým nepřístojným chováním na půdě Parlamentu spáchá přestupek. V současné době, pokud poslanec spáchá jakýkoli přestupek, je přestupek projednán ve standardním řízení o přestupcích obecnými správními orgány příslušnými k vedení přestupkového řízení. V případě, že o to poslanec požádá příslušný orgán, projednává jeho přestupek po postoupení věci příslušným orgánem mandátový a imunitní výbor Sněmovny v disciplinárním řízení. Navrhovaná úprava ve své podstatě vymezuje kategorii přestupků poslanců, spočívajících v nepřístojném chování na půdě Parlamentu, které budou bez dalšího projednávány mandátovým a imunitním výborem a vyňaty z pravomoci správních orgánů. Tyto přestupky by tedy byly projednávány obdobně jako urážka osoby zúčastněné na jednání Sněmovny poslancem a podléhaly by přímo pravomoci Sněmovny. Za takovéto přestupky návrh zákona zavádí sankci pokuty ve výši až jednoho měsíčního platu a paušálních náhrad. Návrh také nově upravuje, že pokuty uložené mandátovým a imunitním výborem v disciplinárním řízení je možné vymáhat v rámci výkonu rozhodnutí ve správním řízení.

Hlasování je anonymní a nelze jej odvolat.
Hlasovat můžete pouze jednou.
Hlasuji pro ANO (28) Hlasuji pro NE (3) Komentovat

MŮŽETE HLASOVAT ANO NEBO NE, PŘÍPADNĚ MŮŽETE po odhlasování ano/ne JEŠTĚ VLOŽIT KOMENTÁŘ.


Komentáře ostatních hlasujících

Hlasuji ne, protože rozhodování o přestupku bude zase jen politické, tedy ti co jsou u moci budou beztrestní a ti co jsou v opozici budou trestáni.

Další věc co jsem tam nenašla je možnost odvolání, možnost nějaké účinné obrany, proti z****i kolegů. Nechci se rouhat, ale připomíná mi to inkvizici.

Je to zákon, který bude "neposlušné" zástupce lidí tak dlouho tyranizovat až je existenčně zničí a donutí je vzdát se mandátu. Proč jinak brát celý plat i paušální náhrady. Myslím, že každopádně paušální náhrady by měly zůstat, aby mohl poslanec vůbec vykonávat svůj mandát. Toto je likvidační.

Po přečtení celého návrhu a zjištění, že předklad. je mimo jiné i pí Langšádlová o niž mám dlouhodobé pochybnosti , zda má v některých případech soudné uvažování, vidím, že je to paskvil, který bude z poslanců dělat poslušné ovce. A že je skutečně vyroben jen na Volného a Bojka, ostatní mohou vše.

Nesouhlasím, protože v tom vidím zase jen prostředek jak trestat nepohodlné (a znechutit ostatní, aby měli svůj vlastní názor , odlišující se od stáda),. tj v současnosti proti Volnému a Bojkovi.

ANO, a proč to ještě za 30 let není. Několikrát se o tom hovořilo a nic. No jo, je před volbami tak zase téma.

Tak je to spravne

Jako prevenci pro zvýšení kultivovanosti jednání poslanců v Parlamentu s tím plně souhlasím!

Přestupek by měl být projednán a s konečným verdiktem by měla být seznámena veřejnost. Pokuty by měly být citelné, aby si každý poslanec rozmyslel, co činní.

poslanci jsou v parlamentu v zaměstnání jako každý jiný, porušení pracovní kázně je třeba projednat a podle míry porušení i potrestat

Seniorský parlament, z.s., IČ 07132051 © 2018 - 2021. S vytvořil SEPIA SOFT s.r.o..